ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

เว็บไซต์พนันกีฬาโดย IMI55

คลิปสอนวิธีการถอนเงิน

คลิปสอนวิธีการถอนเงิน

วิธีการถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้

- ลงชื่อเข้าใช้กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้ แลว้กดล็อคอิน

- หลงัจากลงชื่อเขา้ใชเ้รียบรอ้ยแลว้ จะเขา้มาหนา้หลกั ให้ผใู้ช้คลิกที่เมนูถอน

ใหก้รอกจา นวนเงินที่ตอ้งการถอนลงในช่อง กรอกจา นวนเงิน ขนั้ต่า ของการถอนคือ 100 บาท

ขั้นตอนที่ 2 กรอกจำนวนเงิน

- หลังจากกรอกจำนวนเงินเรียบรอ้ยแล้วให้กดคำ ว่า ทำรายการ

- จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อใหผู้ใช้ยืนยืนการถอนอีกครั้ง หากต้องการถอนถูกต้องให้กด OK

ยอดเงินจะถูกถอนออกทันทีที่กดตกลง เงินจะเข้าบัญชีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้น